ZÁKON Č. 302/2017 SB. KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 166/1999 SB. (VETERINÁRNÍ ZÁKON) S SEBOU PŘINÁŠÍ ŘADU ZMĚN, Z NICHŽ PRO CHOVATELE ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT JSOU NEJZÁSADNĚJŠÍ DVĚ Z NICH: 

1.) CHOVATEL, KTERÝ CHOVÁ 5 A VÍCE FEN STARŠÍCH 12 MĚSÍCŮ JE POVINEN TUTO SKUTEČNOST OZNÁMIT PŘÍSLUŠNÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVĚ

V platnosti od 1. 11. 2017

Oznámení této skutečnosti lze provést online zde.

CELÉ ZNĚNÍ NOVELY:

V § 4 odstavec 3 zní:

3) Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis9), a na osobu, jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.“.

 

 

2.) KAŽDÝ PES STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ MUSÍ BÝT OZNAČEN MIKROČIPEM

V platnosti od 1. 1. 2020

CELÉ ZNĚNÍ NOVELY:

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

4) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.“.